Dutch- Nederlands

Engel Gidsen

“Liefde Verwijdert Haat, maar Haat kan Nooit Liefde Verwijderen”

15 September 2013 /  Taryn Crimi
earth angelVandaag willen wij graag jullie aandacht op het onderwerp van Liefde en Licht focussen. Het is onze bedoeling om de enorme macht welke een ieder van jullie binnenin vasthoudt verder te bespreken. Er zijn vele evenementen, situaties en omstandigheden die zich nog steeds voordoen op jullie wereld die voor velen van jullie verschrikkelijk schijnen te zijn, nochtans voelen mensen zich vaak hulpeloos om deze situaties op grote schaal te veranderen. Dit is waar wij ons op wensen te focussen met de hoop dat wij jullie mogen verlichten met betrekking tot de enorme macht die jullie binnenin vasthouden om dramatisch de wereld ten goede te beïnvloeden.
Wij hebben gevraagd dat onze boodschapper dit specifieke onderwerp channelt omdat zij, zoals velen van jullie, toegekeken heeft terwijl de laatste tijd aldus vele situaties onder haar aandacht gebracht werden en dat zij zich daar hulpeloos over voelt om deze te veranderen of om een dramatisch verschil te maken. Weet alsjeblieft dat noch haat noch kwaadheid de handelingen welke jullie het meest verachten op jullie wereld zal verwijderen, alleen door Liefde en Licht uit te sturen kunnen jullie werkelijk alles waar jullie niet langer getuige van willen zijn in jullie werkelijkheid uitroeien.
Het is vele keren eerder gezegd en wij zullen het nochtans nogmaals zeggen, jullie kunnen de manifestatie van dat wat je haat door ertegen te vechten niet stoppen, alleen Liefde kan het verwijderen. Sommigen van jullie denken nu, moet ik van kanker houden? Moet ik van oorlog houden? Moet ik van dierenmishandeling houden? Hierop antwoorden wij nee, jullie moeten van diens tegengestelde houden. Laat ons dit verder uitleggen. Als het kanker is dat je verwijderen wilt, houd dan van gezondheid. Je kunt kanker niet verwijderen door jouw aandacht erop te focussen. Herinner je, wat het ook is waar jij je op focust zal altijd uitbreiden. Focus jouw aandacht op gezondheid en gezondheid is wat je zult creëren. Als het oorlog is dat je wilt verwijderen, kan je oorlog niet verwijderen door ertegen te vechten; focus jouw aandacht op het creëren van vrede. Als het dierenmishandeling is dat je haat, focus dan jouw aandacht op de waarheid dat alle wezens gelijk zijn, allen zijn gevoelhebbend, allen zijn Liefde.
Welnu, sommigen van jullie zijn al bekend met dit concept, nochtans blijven nog steeds velen onwetend van diens werkelijke macht. Jullie nemen bij jezelf waar dat jullie je nog steeds afvragen hoe jullie bewuste focus op iets enige impact op de wereld kan hebben. Dit is wat wij met jullie willen delen; Het is de macht van jullie Liefde en dat zovelen van diens grootsheid onwetend zijn.
Terwijl jullie wereld letterlijk kleiner wordt vanwege de technologische vooruitgangen welke door zullen gaan te verbeteren, zullen jullie ook meer zien van dat wat toegestaan werd om op jullie wereld plaats te vinden. Velen zijn geschokt over de gruweldaden welke in de meest recente jaren naar het oppervlak gekomen zijn. Het zou gemakkelijk zijn om jullie wereld waar te nemen als zijnde dat deze veel slechter geworden is. Nochtans herinneren wij jullie eraan, dat de reden waarom jullie je nu allemaal bewust bewust van de creaties zijn, welke toegestaan werden om op jullie wereld plaats te vinden, is omdat de energie van het collectieve bewustzijn sterk genoeg aan het worden is om hen te veranderen. Wij hebben jullie vele keren verteld; je kunt niets veranderen waar je niets vanaf weet.
Wanneer je Liefde in jouw hart vasthoudt en de “daders” van deze handelingen Licht stuurt in plaats van haat voor de handelingen die zijn uitkozen om aan deel te nemen, helpen jullie hen om het Licht, welke zij verloren zijn, aan te steken. Wij suggereren zeer zeker niet dat jullie moeten houden van wat zij doen, maar eerder, stuur Liefde naar hen want zij herinneren zich niet de goddelijkheid binnenin iedereen. Wanneer een wezen de staat van bewustzijn herkregen heeft waar velen naar refereren als zijnde volledig bewust, zullen deze handelingen van geweld tegen mensen, dieren en ook de natuur ophouden te bestaan. Jullie zullen je herinneren dat wij werkelijk allen één zijn, handelend alsof wij tussen velen in afgescheiden zijn. Door Licht te sturen naar diegenen die dat het meest nodig zijn, helpen jullie de vonk van herinnering van het goddelijke wezen binnenin al het leven. De energie verschuift omdat jullie gekozen hebben vanuit Liefde te reageren in plaats van de haat en het geweld te bestendigen dat binnenin die handeling bestaat. Zien jullie?
Het is jullie keuze, je kunt kiezen om Liefde en Licht te sturen, of je kunt ervoor kiezen om haat te sturen. Wij kunnen jullie echter verzekeren, slechts één zal wat je niet langer wenst te zien uitroeien; slechts één zal de uitkomst creëren waar je getuige van wilt zijn. Het zal waarschijnlijk iets aan tijd nemen omdat jullie nog steeds binnenin de illusie van tijd en ruimte zijn waarin de lagere dichtheden een waargenomen vertraging creëren bij het manifesteren van jullie werkelijkheid. Nochtans nemen wij de “vertraging” niet waar en wij kunnen jullie verzekeren dat jullie meer goed doen dan dat jullie je in werkelijkheid in deze tijd realiseren. Terwijl jullie doorgaan te ontwaken beseffen jullie wat het sturen van haat gecreëerd heeft, en als schepperwezens beginnen jullie nu te beseffen hoe werkelijk alles uit te wissen dat gecreëerd werd en dat jullie niet langer wensen te manifesteren. Dit is zo’n grote sprong voor het collectieve bewustzijn. Diegenen van jullie die naar deze boodschappen aangetrokken worden houden het Licht vast voor diegenen die nog steeds slapende zijn; maar herinner je dit, het neemt slechts één lucifer om een volledige kamer van duisternis te verlichten.
Hoewel niemand jou kan dwingen om jouw Liefde en Licht naar buiten de wereld in te sturen, kiezen velen van jullie, vanuit jullie eigen vrije wil, hiervoor. En wij kunnen jullie verzekeren, dat jullie de wereld veranderen met jullie eenvoudige handelingen van vriendelijkheid. Herinner je, Liefde verwijdert haat, maar haat kan nooit Liefde verwijderen.
Wij hopen dat jullie doorgaan jullie Licht te delen waar het ook is dat jullie naartoe mogen gaan, omdat je nooit weet hoe een impact jullie beslissing om lief te hebben werkelijk heeft op de wereld die jullie creëren.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

Engel Gidsen 

“Het Akashic Archief”
31 Augustus 2013 /  Taryn Crimi

Akashic recordsVandaag zouden wij jullie aandacht graag willen focussen op het onderwerp van de Akashic Archieven. Er zijn vele vragen die de Akashic archieven omringen en het is onze intentie om ons perspectief te delen in de hoop dat het mag helpen om enige van deze hoofdbrekende mysteriën betreffende dit te beantwoorden. Wij zullen niet alleen behandelen wat de Akashic Archieven zijn maar ook hoe men deze archieven bewust kan betreden.

Velen meer van jullie in deze tijd worden zich bewust van jullie oneindige macht om alles dat je wenst te ervaren te creëren. Terwijl jullie je ontwikkelen herkrijgen jullie ook de kennis welke in het open zicht “verborgen” is gebleven. De Akasha of Akashic Archieven zijn feitelijk de archieven van Alles Dat Is, alles dat ooit “was” en alles dat er ooit zal “zijn”. Dit is wat velen zo hoofdbrekend vinden. Hoe kan er een archief zijn van wat er zal zijn als het nog niet gebeurd is? Hoe kan er dan nog steeds vrije wil zijn? Aaahhhh, wat een intrigerende vraag en hier is het dat onze discussie zal beginne.

Wij zullen eerst verzoeken dat jullie in gedachten houden dat “tijd” zoals jullie het kennen een illusie is, het is feitelijk niet “echt”, het wordt slechts waargenomen in de werkelijkheid waarin jullie momenteel bestaan. Nochtans zoals wij vele malen eerder tot uitdrukking gebracht hebben, is tijd vanuit ons perspectief eenvoudigweg een markering. Het kan zo ongeveer gebruikt worden als dat jullie de pagina nummers in een boek gebruiken. Je bent vrij om terug en vooruit te bladeren op wat voor manier je dat ook maar verlangd, de pagina nummers staan jullie eenvoudig toe om de ervaring te vinden die je kiest om jouw aandacht op te focussen. Dit, op een bepaalde manier, is hoe wij tijd prefereren te gebruiken. Met die analogie in gedachten, kan het gemakkelijker zijn om na te denken over hoe het gehele bestaan tegelijkertijd gebeurd, in plaats van in een lineaire lijn geformeerd door een verleden, heden en een toekomst en daarom, vanuit ons perspectief, zijn het verleden, het heden en de toekomst eenvoudig andere perspectieven van hetzelfde nu moment; omdat het nu de enige “tijd” is welke feitelijk bestaat.
Hoewel de Akashic Archieven een archief zijn van alles dat ooit was, is, en zal zijn, verandert het, verschuift het en ontwikkeld het zich ook voortdurend. Wij beseffen dat dit moeilijk om te begrijpen kan zijn vanwege het overeengekomen geloof in de lineaire tijd. Wij proberen om dat wat een zeer ingewikkeld onderwerp schijnt te zijn te vereenvoudigen in/naar iets dat nog steeds begrepen kan worden met de overeengekomen tijdelijke beperkingen welke jullie op je genomen hebben.
Het begrip dat de Akashic Archieven veranderen, verschuiven en zich ontwikkelen met jullie allemaal is de sleutel om te begrijpen hoe de geschiedenis, vroegere evenementen, toekomstige evenementen en levenspaden voortdurend veranderd kunnen worden en aan het veranderen zijn. Wij gebruiken de verleden en toekomstige tijd om jullie te helpen beter onze uitleg te begrijpen. Wanneer je een ingeworteld geloof verandert, een levensles leert, een uitdaging meester wordt of in bewustzijn groeit en ontwikkeld, verander je feitelijk ook alle andere versies van “jou”. De reden zijnde is, dat deze kennis dan opgenomen wordt in de Akashic Archieven voor alle anderen om dan onderbewust daar toegang tot te verkrijgen aldus zij ook hun voordeel mogen doen van het loslaten van het beperkende geloof. Dit is waarom iedere keer dat je een volgend beperkend geloof loslaat, of je een les eigen maakt waar jij je op wilde focussen je in feite niet slechts deze versie van jezelf verandert, maar alle anderen ook toestaat om toegang te verkrijgen tot die kennis als zij dat aldus verkiezen.
Deze archieven veranderen voortdurend en ontwikkelen zich met iedere keuze welke ieder wezen maakt. De werkelijkheid die het meest waarschijnlijk zou zijn gemanifesteerd kan, en verandert vaak met de verschuiving in geloven, keuzes en beslissingen die consequent gemaakt worden. De “toekomstige” werkelijkheden welke op een massale schaal door het menselijke collectief als een geheel gecreëerd worden zullen zeer zeker een aanzienlijke sterkere verschuiving nemen om de meest waarschijnlijke toekomst van manifestatie te veranderen, dan dat het dat zou doen op een kleinere individuele schaal. Dit is waarom wij zeggen dat de Akashic Archieven voortdurend verschuiven en veranderen.
Wanneer wij door jullie gevraagd worden om de meest waarschijnlijke werkelijkheid waar te nemen die het meest waarschijnlijk is om te manifesteren, zijn het de Akashic Archieven welke wij betreden om vast te stellen welke werkelijkheid met jullie te delen. Er zijn nochtans een oneindig aantal van variërende werkelijkheden die allemaal de mogelijkheid hebben om uitgespeeld te worden. Dit is vaak waarom wij zeggen dat wij niet de toekomst voorspellen, eerder kunnen wij slechts met jullie delen wat wij zien als zijnde de meest waarschijnlijke toekomst om zich in jullie werkelijkheid te manifesteren.
Vanuit ons perspectief, is het “verleden” echter net zo waarschijnlijk als de “toekomst”. Dit mag voor jullie ingewikkeld toeschijnen vanwege jullie waarneming van de tijd, hoewel de keuzes die jullie vandaag de dag maken in feite het verleden, het heden en de toekomst beïnvloeden. Het is alleen dat jullie geesten momenteel niet gefocust zijn op het waarnemen van wat voor ander “verleden” dan ook dan degene die jullie je herinneren ervaren te hebben.
Met de overgang van de fysieke naar de niet-fysieke wereld, wordt iedere ziel de kans aangeboden om de Akashic Archieven bewust te betreden om het leven welke zij “net” geleefd hebben te overzien. In zekere zin is het gelijk aan het kijken naar een holografische film van jouw volledige leven; hoewel deze film iedere gedachte, persoon, geloof, ervaring en beslissing die ooit gemaakt werd in jouw leven opneemt om jou te helpen om beter van wat je ervaren hebt te leren en te groeien. Welnu, verbeeld je dat deze archieven niet slechts één van jouw levens opneemt, maar hen allemaal. En verbeeld je nu dat deze archieven niet alleen al jouw levens opneemt, maar ieder ziel in alle van hun levens op iedere wereld. Dit is hoe immens deze archieven zijn. Het is de volledigheid van Alles Dat Is.
In zekere zin kunnen de Akashic Archieven vergeleken worden met een reusachtige universele internet bibliotheek, waar alle zielen toegang kunnen verkrijgen tot de universele kennis van iedere ziel om er verder van te leren en te groeien. Zoals wij eerder verklaarden worden deze archieven onophoudelijk “opgewaardeerd” en ontwikkelen zich met de ervaringen die voortdurend in/naar de archieven worden geupload. Wanneer één wezen iets leert of creëert, is het “recept” dan beschikbaar voor alle anderen om te benaderen en verder op die kennis door te bouwen. Dit is hoe Alles Dat Is doorgaat te groeien, te leren en te ontwikkelen. De Akashic Archieven staan feitelijk ieder wezen de mogelijkheid toe om consequent te innoveren op wat al ontdekt werd.
Velen vragen zich nu af waar deze archieven opgeslagen zijn? Zij zijn overal en nochtans zijn zij nergens. Laat ons dit uitleggen. Ruimte is echter een volgende illusie welke jullie tijdelijk overeengekomen zijn om waar te nemen, nochtans zoals de tijd, bestaat ruimte feitelijk ook niet vanuit ons perspectief. Wij zeggen dat zij overal zijn omdat deze archieven gecodeerd zijn in iedere cel van jullie, iedere streng van DNA van ieder wezen, en toch is het niet fysiek. Het is geen plaats, maar eerder een geestesgesteldheid bij gebrek aan een betere term. Alle wezens hebben bewust toegang tot deze archieven, er zijn geen uitzonderingen. Alles dat tussen jou en het bewust toegang verkrijgen tot deze archieven in staat zijn jullie geloven, resonantie, en graad van frequentie.
Ieder wezen heeft in feite toegang tot deze archieven, hoewel velen van jullie bewust onbewust waren over hoe de informatie verkregen werd. Alle kennis welke ooit ontdekt werd in het gehele bestaan is gewoonweg beschikbaar voor ieder wezen in het bestaan van Alles Dat Is; omdat jullie Alles Dat Is zijn die zich manifesteert als “jullie” op dit moment om nochtans een ander perspectief te vergaren van het oneindige multiversum waar jullie deel van uitmaken.
Je kunt bewust toegang tot deze archieven verkrijgen door jouw intentie te plaatsen om dat te doen en gereed en open te zijn om het te ontvangen. Hier kan naar gerefereerd worden als het channelen van de informatie vanuit de hogere rijken. Ieder wezen in het bestaan heeft zeker dit vermogen, nochtans hebben velen deze spier toegestaan om te verschrompelen en als een resultaat vinden velen het moeilijk om zich met de hogere rijken te verbinden. Wij vertellen jullie dit, channelen op en van zichzelf is niet het moeilijke deel, eerder schijnt het vertrouwen van wat jullie ontvangen voor de meeste mensen het moeilijke deel te zijn. Want zie, velen van jullie channelen door jullie gehele dag heen, hoewel het vaak gereduceerd wordt als toeval of inzichten van jouw eigen geest. Nochtans kunnen jullie er verzekerd van zijn dat de momenten waarop je plotseling begeleiding ontvangt, buik-instincten, en inzichten dat dit ongetwijfeld een vorm van het channelen van de informatie is die te allen tijde voor jullie al toegankelijk is.
Een rustige geest en een gefocuste staat van ontvangen zijn essentieel om jezelf open te stellen tot het channelen van informatie vanuit de hogere rijken. Via intentie en oefening kunnen alle wezens deze bekwaamheid herkrijgen, en wij kunnen jullie verzekeren dat er zeker een tijd op jullie wereld zal komen wanneer alle wezens in feite dit bewuste vermogen herkrijgen. Deze ontwikkeling is al begonnen. Diegenen van jullie die tot dit bericht aangetrokken werden, leiden in feite de weg voor allen om in bewustzijn te ontwaken. Diegenen die ervoor kiezen om in slaap te blijven zijn niet minder of meer waardig; het is eenvoudig de rol en ervaring waarin zij wilden deelnemen. Jullie veranderen anderen niet via jullie woorden, maar eerder door het voorbeeld dat jullie neerleggen voor allen om te volgen die dezelfde vreedzaamheid, balans en harmonie binnenin hun eigen werkelijkheid zoeken, welke jullie ongetwijfeld herkrijgen.
Hoewel jullie je bij tijden mogen voelen alsof jullie helemaal alleen op deze reis zijn om jullie bewustzijn te verhogen, weet alsjeblieft dat dit gevoel slechts een illusie is aangezien jullie altijd omringd zijn door legioenen aan wezens vanuit de hogere rijken die verlangend op de kans wachten om zich bewust met jullie te verbinden. Diegenen die zich het eenzaamst voelen zijn vaak degenen die voor allen via een ongeplaveid pad de weg leiden om te volgen. Wij moedigen jullie aan om een beroep op ons te doen en wij zullen ons graag met jullie/jou verbinden als dat jouw verlangen is om te doen.
Wij verblijven altijd slechts op een gedachte afstand.
Wij hopen dat wij op de één of andere manier van dienst geweest zijn.
In liefde en licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

De Engelachtige Gidsen

Mythische Schepselen: Zeemeerminnen, Elven, Kabouters, Feeën, Lemuria en Eenhoorns. Bestaan zij?
19 Augustus 2013 / Taryn Crimi
unicorn
Vandaag werden wij gevraagd om het bestaan te bespreken van wat velen geloven te zijn “Mythische schepselen”. Wij zullen met jullie ons perspectief aangaande deze wezens delen betreffende hun bestaan op jullie wereld. Weet alsjeblieft dat er in feite vele “soorten” zijn die op jullie wereld bestaan welke jullie wetenschappers nog steeds niet erkend of ontdekt hebben. Jullie zullen verder gaan te leren over vele nieuwe wezens die co-existeren op jullie wereld terwijl jullie doorgaan het bewustzijn te verhogen. Sommige collectieven zijn niet gereed om ontdekt te worden in deze tijd, omdat het zou bewijzen schadelijk te zijn jegens hun bestaan. Alleen wanneer het menselijke collectief gereed is om de goddelijkheid binnenin ieder wezen te erkennen zullen deze populaties bekend voor jullie worden.
Wij zullen beginnen met jullie eerst een vraag te stellen. Wat maakt iets een mythe? Hierop zouden velen antwoorden, dat een mythe eenvoudig iets is dat niet bewezen kan worden, niet geaccepteerd is als zijnde “echt” en alleen in “sprookjes” en verhalen bestaat. Welnu, hoewel er menselijk contact geweest is met sommige van deze wezens, werden zij zeer zeker niet geaccepteerd als zijnde “echt” op een brede schaal onder het menselijke collectief in deze tijd.
Wij hebben de bedoeling om met jullie ons perspectief aangaande elk van deze wezens te delen. Wij zullen deze boodschap beginnen met een zeer rechtstreeks antwoord op jullie zeer specifieke vraag. “Zijn deze wezens echt?” Hierop antwoorden wij, zij zijn net zo echt als jullie dat zijn. In sommige gevallen, zijn jullie het feitelijk die de “mythische schepselen” zijn met betrekking tot hun collectief.
Wij zullen beginnen met de Zeemeerminnen en Zeemeermannen op jullie wereld. Hoewel wij het bestaan van deze vreedzame wezens al behandeld hebben in een eerder bericht van ons, zullen wij verheugd zijn om kort uit te weiden op onze discussie.
Ja, er zijn vele zeemeerminnen in jullie oceanen en zeeën op jullie wereld. Zij gaan vaak ongedetecteerd aangezien zij momenteel angstig voor mensen zijn. Zij zijn tamelijk sociaal, en leven in leefgemeenschappen diep in jullie oceanen. Zij zien er een beetje gelijkaardig uit met betrekking tot jullie “mythische” afbeeldingen van hen, met dat zij gelijkenis vertonen met de torso en het bovenlichaam van een mens, en de onderzijde met dat van een vis. De staart is gelijkaardig aan de staart van een dolfijn, met dat het kraakbeen alsook spieren bevat welke bedekt zijn met een soepele dikke huidlaag. Zij hebben niet precies dezelfde gezichten als een mens, jullie zouden hun gezichten eerder waarnemen als vreemd aangezien zij geen neus hebben zoals jullie die wel hebben. Het is beduidend kleiner dan een menselijke neus. Zij hebben kieuwen in plaats van longen en als een resultaat hebben zij geen neus nodig voor het ademen van lucht. Er zijn mensen geweest die populaties van zeemeerminnen tegengekomen zijn; nochtans is dit vaak verlaagd als zijnde een mythe toen anderen vertelden over de ontmoetingen.
Jullie zouden ontdekken dat er talrijke grote leefgemeenschappen opgemaakt zijn uit Zeemeerminnen en Zeemeermannen, en eenvoudigweg zoals iedere andere soort op jullie planeet, hebben zij zich ontwikkeld om uit te blinken in het milieu dat zij bewonen. Als een resultaat hebben verschillende leefgemeenschappen van deze wezens andere kenmerken en karakteristieken aangenomen om hen te helpen om uit te blinken in hun omgevingen. Alle leefgemeenschappen van Zeemeerminnen bewonen het water. Sommigen zijn oorspronkelijke bewoners van zout water terwijl anderen zoetwater rivierbronnen bewonen. Diegenen die de diepe oceanen bewonen hebben zich ontwikkeld om de extreme hoge druk van de diepzee aan te kunnen. Zij hebben ook de bekwaamheid ontwikkeld om sonar te gebruiken als een vorm van zicht aangezien het zeer donker is in de diepzee. Diegenen die de zoetwater rivierbronnen bewonen zijn vaak kleiner van lengte en lichaamsstructuur omdat zij niet dezelfde hoeveelheid van spiermassa nodig zijn zoals hun familieleden in de diepe zeeën dat wel nodig zijn.
Zij zouden beschouwd kunnen worden als nomaden, in de betekenis dat zij feitelijke niet in permanente woningen wonen; ongeveer zoals de dolfijn en walvis soorten welke op jullie wereld bestaan. Nochtans, zetten zij wel rustgebieden op die hen toestaan om te slapen, eten, en met elkaar te spelen. Zij reizen in koloniën en het is zeer zeldzaam dat je een zeemeermin vindt die alleen is. Zij zijn ongelooflijk speels en genieten van zeer zorgenvrije levens. Er zijn velen van jullie die er heel veel van zullen genieten om met hen om te gaan wanneer de tijd juist is.
Als volgt zullen wij de Elementalen behandelen welke bestaan uit de Feeën, Kabouters en Elven. Er zijn andere wezens welke in deze groep opgenomen kunnen worden, er werd ons echter gevraagd om deze drie wezens specifiek te bespreken. Deze wezens zijn natuurlijk zeer echt en bestaan in overvloed op jullie wereld. Zij co-existeren vaak naast vele mensen hoewel zij zelden gedetecteerd worden. Net zoals de Zeemeerminnen, zijn deze wezens ook behoorlijk angstig van het menselijke collectief als een geheel. Er zijn zeker wel mensen die zij voldoende vertrouwen om mee om te gaan op een regelmatige basis, nochtans zijn zij nog niet breed geaccepteerd als zijnde “echt”. De elementalen werken ‘hand in hand’ met Moeder Natuur. Vaak zijn diegenen die een glimp van deze wezens opvangen er behoorlijk dol op om ‘buitenshuis’ te zijn, en genieten vaak van tuinieren, het planten van planten, en hebben een voorliefde voor dieren. Velen van jullie werden regelmatig door de elementalen geholpen hoewel velen zich nog niet bewust zijn van hun aanwezigheid.
De feeën kunnen altijd gevonden worden in landelijke en natuur gevulde gebieden. Er zijn mannelijke en vrouwelijke feeën. Zij kunnen het vaakst gezien en gedetecteerd worden in de hogere octaven van de 4de dimensie alsook de 5de dimensie. Het is mogelijk voor diegenen die resoneren in de 4de dimensie, net zoals diegenen van jullie die aangetrokken worden tot deze boodschap dat zijn, om deze wezens in hun fysieke vorm te detecteren, hoewel het veel meer gewoon is dat zij gezien worden als een glinstering of sprankeling vanuit de hoek van jullie ogen. De reden zijnde is, dat zij vaak te snel trillen om gedetecteerd te kunnen worden door het menselijke oog. Dit zal natuurlijk veranderen als jullie doorgaan om in trilling te verhogen. Sommigen van jullie hebben al een ontmoeting met deze wezens gehad terwijl jullie buiten in de natuur waren. Weet dat, wanneer je die twinkeling of sprankeling vanuit de hoek van jouw ogen ziet, je net een fee gezien hebt die jou voldoende vertrouwde om zichzelf bekend te maken.
Feeën leven vaak tussen de bomen en in tuinen, dus de volgende keer dat je buiten in de natuur bent, mag je naar de feeën roepen in de hoop dat je hun vertrouwen mag verdienen om een liefdevolle band met hen te vormen. Zij helpen regelmatig om de tuinen te verzorgen van diegenen die vreugde en plezier aan het tuinieren beleven.
De Elven en de Kabouters zijn ook in de groep waarnaar gerefereerd wordt als de elementalen. Kabouters leven vaak ondergronds in de Aarde terwijl de elven zich het meest comfortabel voelen met het leven in de uithollingen van bomen. Zowel de Elven als de Kabouters leven in kleine leefgemeenschappen waar zij foerageren en de overvloed welke zij geoogst hebben delen. Zij zijn zeer harde werkers, nochtans houden zij ervan om net zoveel te spelen.
Elven zijn meer zachtaardig en bescheiden van nature, terwijl de Kabouters meer kwajongensachtig zijn. Zij genieten ervan om te spelen en zullen vaak met lef omgaan met de mensen waarmee zij co-existeren. Kabouters stonden erom bekend om kiezelstenen in jullie schoenen op te slaan, en de bezittingen van mensen op een andere plaats neer te leggen. Zij bedoelen er geen kwaad mee, hoewel zij het prachtig vinden om ongedetecteerd te gaan en toch nog het vermogen hebben om onschuldige grappen uit te halen met de nietsvermoedende mensen.
Terwijl Elven een beetje meer timide zijn, zijn zij meer zachtaardig en genieten van het eenvoudige leven. Zij leven ook in leefgemeenschappen binnenin zowel boomwortelen als uitgeholde boomstronken. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het helpen van de bomen om te groeien en gezond te blijven. Zij hebben een onderlinge verwantschap met de bomen aangezien de bomen hen van beschutting en een warme woning voorzien, terwijl zij verzekeren dat er naar behoren voor de boom gezorgd wordt.
Wij zullen nu de wezens die bekend zijn als Eenhoorn en de Lemurianen bespreken aangezien zij onderling met elkaar verbonden zijn. Eenhoorns in tegenstelling tot de anderen die wij noemden, bestaan niet langer in jullie werkelijkheid op dit moment; nochtans bestonden deze wezens zeer zeker op jullie wereld. Eenhoorns waren zeer alledaags in de tijd van Lemuria en Atlantis. De Lemurianen waren verantwoordelijk voor de creatie van de eenhoorns als een soort. Lemuria “was” een zeer geavanceerde beschaving die een zeer groot continent bewoonde in het centrum van waar nu naar gerefereerd wordt als de Grote Oceaan. Lemuria was om en nabij 3 keer de omvang als het grootste eiland van Atlantis welke gelokaliseerd was in de Atlantische Oceaan. Veel van de fysieke overblijfselen van deze maatschappij werden vernietigd hoewel er nog steeds een paar structuren zijn welke in deze tijd in de Grote Oceaan resteren. Jullie zullen uiteindelijk grote steen structuren blootleggen alsook archieven van deze grote “vroegere” beschavingen. De archieven werden gecodeerd in specifieke kristallen op jullie wereld en wanneer de tijd juist is, zal het menselijke collectief hen ontdekken.
De Lemurianen waren een zeer vreedzame maatschappij die de goddelijkheid binnenin alle schepselen naar waarde schatte. Zij leefden echter op de Aarde in een tijd waar er andere aardse mensen waren die veel minder ontwikkeld waren. De Lemurianen hadden de bekwaamheid om strengen van DNA genetisch te manipuleren. De eenhoorn was oorspronkelijk een wild paard. Het paard ontwikkelde zich met slechts een paar verdedigingen tegen roofdieren en als een resultaat werd er zwaar op hen gejaagd. De Lemurianen zagen dat dit destructief was voor de populatie van wilde paarden en besloten in te grijpen en de paardenpopulatie te helpen door genetisch de genen van slechts enkelen in iedere kudde te veranderen. Zij waren zorgvuldig om nog steeds enige wilde paarden met rust te laten, aldus om niet de paardensoort als een geheel in gevaar te brengen. Deze genetische verandering maakte het mogelijk voor deze paarden te vliegen en zichzelf te verdedigen met de hoorn op hun neus. Eenhoorns worden vaak afgebeeld als slechts zijnde wit, nochtans waren er zeer veel verschillende kleuren van eenhoorns, sommigen van welke nog steeds beschikbaar zijn in jullie moderne paard van vandaag de dag.
Echter, omdat dit geen natuurlijke mutatie in de genen was, was het zeer moeilijk om de soort te bestendigen. Wanneer gekweekt met een wild paard, werd de genetische verandering zelden overgedragen in/naar de nakomeling. De Lemurianen gingen door met het kweken van Eenhoorns gedurende vele eeuwen en raakte nogal dol op hen. De Lemurianen hadden een verwantschap met al het leven. Zij raakten regelmatig bevriend met vele van de dieren welke met hen in contact kwamen. Nochtans was de ondergang van deze maatschappij hun stimulans om elk en ieder wezen te veranderen en aan te passen om de veiligheid van zowel hun eigen leefgemeenschap te verzekeren alsook dat van andere wezens. De genetische mutaties die resulteerden met hun gesjoemel leidde uiteindelijk naar een leefgemeenschap die niet langer ondersteund kon worden.
Veel van de wezens die wij aangestipt hebben vandaan bestaan nog steeds op jullie wereld in jullie huidige werkelijkheid. Zij zullen op een massale schaal ontdekt worden wanneer het menselijke collectieve bewustzijn gereed is om vreedzaam te co-existeren met deze gedweeë schepselen.
Wij hopen dat wij jullie op de één of andere manier van dienst geweest zijn en dat jullie onze discussie interessant voor jullie vonden.
In liefde en licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com
De Engelachtige Gidsen

Vraag en Antwoord met de Engelen

9 Augustus 2013 / Taryn Crimi
lotus flower

Ik besloot dat het wel leuk zou zijn om de dingen deze week te veranderen. In plaats van dat de Engelen één onderwerp bespreken, dacht ik dat het interessant zou zijn om de Engelen 10 vragen te stellen over een aantal uiteenlopende onderwerpen en hen te vragen om een kort antwoord op iedere vraag te geven. Dus dat was wat ik deed.

Ik hoop dat jullie ervan genieten!
                                                                                                                 Veel Liefde,
                                                                                                                         Taryn
“Wat leuk! Wij zouden heel graag ons perspectief willen delen aangaande deze onderwerpen die je uitgekozen hebt. Laat ons beginnen, zullen we?
1. Wat is er aan de rand van het universum? De rand vraag je? Dit zou impliceren dat er werkelijk “tijd en ruimte” is; herinner je dat deze slechts illusies zijn die jullie helpen om het spel in deze fysieke werkelijkheid te spelen. Vanuit ons perspectief is er geen rand, geen scheidende lijn welke eindigt aan de “rand” van het universum. Jullie universum is er één van oneindige andere universums, wat “alles dat er is” opmaakt. Er is niets buiten “Alles Dat Is” omdat het multiversum, zoals sommigen ervan houden het te benoemen, alles dat ooit bestaat behelst. Want zie, er kan niets anders zijn, anderszins zou het deel uitmaken van Alles Dat Is. (en het is Alles Dat Is)
2. Hoeveel dimensies zijn er? Een prachtige vraag, en om ons te houden aan jouw verzoek om de antwoorden kort te houden zullen wij jou het meest fundamentele en eenvoudige antwoord geven. Ons antwoord is één of oneindig, wat afhangt van jullie perspectief. Dit, uiteraard, schijnt verwarrend voor jullie te zijn, maar laat ons dit kort uitleggen. Vanuit ons perspectief is er geen afscheiding. Er is slechts één dimensie, nochtans vanuit jullie perspectief lijkt er een scheiding te zijn tussen iedere dimensie alsof zij bovenop elkaar gestapeld zijn. Dit is vaak hoe de mensen dimensies visualiseren, maar wij nemen hen niet waar in een verticale stijgende of afdalende lijn. Alles dat waarlijk de ervaringen die verkregen kunnen worden in iedere dimensie “scheidt” is de trilling waarop ieder wezen verkiest om mee te resoneren. Dit heeft natuurlijk rechtstreeks een impact op hun gewaarwording van de creaties welke zij manifesteren. Dit is waarom wij zeggen, vanuit ons perspectief dat er werkelijk slechts één dimensie is welke het gehele bestaan omvat.
3. Kunnen dieren als mensen incarneren? Ja natuurlijk. Het is eenvoudig de keuze van de ziel om vast te stellen aan wat voor soort van ervaring het graag zou willen deelnemen. Met iedere “nieuwe” incarnatie, wordt de ziel een nieuw perspectief toegestaan dat vergaard is als een resultaat van het leven dat zij geleefd hebben. Vele zielen hebben gekozen om zowel als dieren en als mensen te incarneren. Het staat een andere ervaring toe die niet waargenomen zou worden als de ziel er niet voor gekozen had om beide te ervaren.
4. Waarom ziet de hemel er blauw uit maar de buitenste ruimte zwart? Zou het niet helderder moeten zijn omdat het dichter bij de zon is? Vanuit ons perspectief maakt het “licht” dat jullie waarnemen deel uit van de illusie. Nochtans zullen wij jullie een meer ‘wetenschappelijk’ antwoord geven om jullie te helpen dit fenomeen beter te begrijpen. De Aarde is ingekapseld in waar jullie naar refereren als een Ozonlaag. De ozonlaag is samengesteld van uiteenlopende gassen welke het licht anders reflecteren dan als je er helemaal niet één hebt. Het licht dat vanaf de Zon uitstraalt raakt dan verstrikt binnenin deze ozonlaag en als een resultaat schijnt jullie hemel blauw te zijn. Wanneer je plaatjes van de “buitenste ruimte” ziet, ziet het eruit alsof de hemel zwart is omdat er geen Ozonlaag is voor het licht om op te weerkaatsen. Wanneer er geen Ozonlaag is wordt het licht meer verspreidt, of niet langer gecondenseerd in/naar een relatief klein gebied aan “ruimte” om erop te weerkaatsen. Jullie nachtelijke hemel schijnt donkerblauw of zwart te zijn omdat de fotonen van het licht groots gereduceerd zijn wat verschuldigd is aan de instelling van de zon. Dit reduceert het licht welke weerkaatst op de ozonlaag en aldus “schijnt” de hemel donker te zijn.
5. Zijn er echt vampieren die in onze werkelijkheid bestaan? Ja in zekere zin zijn er vampieren die tussen jullie in lopen. Hoewel zij afgebeeld worden in een zeer ander “licht” dan wat zij werkelijk zijn. Deze wezens leven niet van het bloed van anderen, eerder leven zij van de energie welke anderen toestaan om van hen afgenomen te worden. Dit is waarom vampieren vaak geportretteerd worden als zijnde “allergisch voor het licht” of zullen desintegreren als zij in contact komen met spiritualiteit. Dit is eenvoudigweg een metafoor. In feite, diegenen die beschouwd kunnen worden als vampieren, zijn vergeten hoe hun eigen innerlijke kracht aan te steken dus in plaats daarvan, zijn zij afhankelijke van de energie en het licht van anderen die hen toestaan om het van hen af te nemen. Geen enkel wezen kan “stelen” wat jij niet bereid bent om hen toe te staan te nemen. Dit is waarom vaak gezegd wordt dat vampieren niet tegen het zonlicht kunnen. Vanuit ons perspectief is het eenvoudig een metafoor voor diegenen die afhankelijk zijn van de energie en het licht van anderen, en de hogere trillingen van een wezen niet kunnen weerstaan die de bedoeling heeft om diens licht te delen in plaats van zichzelf toe te staan om door angst geconsumeerd te worden. Denk eraan dat angst en vertrouwen niet samen kunnen bestaan.
6. Zijn er echt zeemeerminnen die in onze werkelijkheid bestaan? Ja, er zijn vele zeemeerminnen in jullie oceanen en zeeën op jullie wereld. Zij gaan vaak ongedetecteerd aangezien zij momenteel angstig voor mensen zijn. Er zijn in feite vele “soorten” die op jullie wereld bestaan welke jullie wetenschappers nog steeds niet erkend of ontdekt hebben. Jullie zullen doorgaan over vele nieuwe wezens te leren die co-existeren op jullie wereld als jullie doorgaan in bewustzijn te verhogen.
Zeemeerminnen zijn tamelijk sociaal, en leven in leefgemeenschappen diep in jullie oceanen. Zij zien er een beetje gelijkaardig uit met betrekking tot jullie “mythische” afbeeldingen van hen, met dat zij gelijkenis vertonen met de torso en het bovenlichaam van een mens, en de onderzijde met dat van een vis. De staart is gelijkaardig aan de staart van een dolfijn, met dat het kraakbeen alsook spieren bevat welke bedekt zijn met een soepele dikke huidlaag. Zij hebben niet precies dezelfde gezichten als een mens, jullie zouden hun gezichten eerder waarnemen als vreemd aangezien zij geen neus hebben zoals jullie die wel hebben. Het is beduidend kleiner dan een menselijke neus. Zij hebben kieuwen in plaats van longen en als een resultaat hebben zij geen neus nodig voor het ademen van lucht. Er zijn mensen geweest die populaties van zeemeerminnen tegengekomen zijn, nochtans is dit vaak verlaagd als zijnde een mythe. Zij zullen op massale schaal ontdekt worden wanneer het menselijke collectieve bewustzijn gereed is om vreedzaam te co-existeren met deze gedweeë schepselen.
7. Wat is de betekenis van het leven? Aahhh, wat een prachtige vraag, en een zeer alledaagse ook nog. Mensen neigen ernaar om dit extra ingewikkeld te maken, nochtans vanuit ons perspectief is het antwoord vrij eenvoudig; de betekenis van het leven is wat je ervan maakt. Jullie zijn allemaal eenvoudig hier om een ervaring te hebben. Om een ervaring te hebben welke jouw ziel toe zal staan om een ander perspectief te vergaren van alles dat bestaat.
8. Is de Griekse Mythologie een Mythe? Aangaande dit zouden wij willen antwoorden, is wat dan ook werkelijk een “mythe?” De Griekse mythologie is gebaseerd op verhalen die doorgegeven werden door vele generaties van de vroegere populaties van Atlantis. Atlantis bestond zeer zeker. Met de ondergang van deze eens grote beschaving, waren vele burgers van dit land gedwongen te vluchten aangezien het aan het afbrokkelen was de zee in. Deze burgers van de vroegere Atlantische populatie verspreidde zich door de (nu zijnde) Middellandse zee, delen van Egypte en Zuid Amerika. Zij herinnerden zich vaak verhalen van hun eens grote beschaving welke door de zee verzwolgen was. Uiteindelijk, terwijl de tijd verstreek verlieten diegenen die op dit land leefden de fysieke wereld, het raakte bekend als legenden en mythes in plaats van “geschiedenis”. Stel je voor dat jij zou proberen om aan iemand uit te leggen hoe het internet werkt in de 16de Eeuw, het meeste van jouw uitleg zou verkeerd begrepen worden en uit de context vandaan gehaald worden omdat zij geen andere technologie zouden hebben om het mee te vergelijken.
Velen van de Goden, Godinnen, en mythische schepselen bestonden zeer zeker hoewel het onjuist begrepen werd door de opeenvolgende generaties die niet langer de bekwaamheden, de technologie en verbeteringen konden begrijpen of verwerven die eens aldus zeer gewoon op Atlantis waren. Dit is natuurlijk omdat deze tijdsperiode betrokken was bij de neergang van het bewustzijn. Net zoals jullie nu allemaal nieuwe bekwaamheden ontdekken en herkrijgen met iedere generatie, diegenen in deze tijd verloren hun bekwamen net zo snel.
Dus om jouw vraag rechtstreeks te beantwoorden, deze Goden, en wezens bestonden, echter vele van deze verhalen werden verfraaid terwijl zij van generatie op generatie doorgegeven werden. Deze “Goden”, waren velen van jullie, jullie waren in staat om in jullie fysieke lichamen te komen en te gaan. Jullie zaten niet “klem” in één vorm per keer. Jullie waren in staat om van vorm te veranderen in de vroege periode van de Atlantische beschaving. Hoe hoger de trilling die jullie handhaafden hoe minder dicht jullie fysieke vorm zal toeschijnen te zijn.
Merk op, vind je het niet een beet “toevallig” dat er nu een oord genaamd Atlantis is welke zich op de overblijfselen van een eens geavanceerde beschaving bevindt met precies diezelfde naam? Het is in het menselijke collectieve geheugen vastgehouden. Jullie herkrijgen jullie geheugen, één stap per keer.
9. Hoe wordt je een Engel? Vanuit ons perspectief, zijn wij altijd Engelen geweest. Wij werden geen Engelen. Mensen denken vaak op een lineaire manier waar er een begin en een einde is omdat dat de illusie is waar jullie momenteel in zijn, nochtans vanuit ons perspectief is er geen begin en is er geen einde. Alles is eeuwig. Nochtans, vanuit jullie perspectief zou je kunnen zeggen dat Engelen jullie essentieel in een hogere trilling zijn. Wij zijn allen één. Wij zijn jullie en jullie zijn ons.
10. Als de Aarde hol is, waarom kunnen wij er dan niet naar binnen lopen? De Aarde, samen met vele ander planeten, zou als hol beschouwd kunnen worden. Nochtans vanuit het 3de en 4de dimensionale perspectief zou het toeschijnen met massa gevuld te zijn. Alleen met het ascenderen naar de hogere trillingen van de 5de dimensie schijnt de Massa niet langer meer te bestaan. Dit komt omdat hoe sneller de trilling hoe minder dicht de structuur toeschijnt te zijn. Als jij jouw trilling voldoende zou verhogen om de resonantie van de 5de dimensie te handhaven, dan zou je zeer zeker in staat zijn om het centrum van jullie Aarde binnen te lopen. Er wonen wezens binnenin jullie fysieke Aarde, jullie nemen hen echter nog niet waar. Het zou gelijkaardig zijn met een wezen dat ervoor kiest om een zeer negatieve zienswijze te hebben; dit zou hen er natuurlijk van weerhouden om de prachtige mogelijkheden te zien die er voor hen manifesteren. Zij nemen hen niet waar omdat hun trilling te laag is om de mogelijkheden/kansen waar te nemen.
Wij hopen dat je genoten hebt van onze antwoorden op jouw vragen en dat wij op de één of ander manier jou van dienst zijn geweest.
In liefde en licht wij zijn jouw Engelachtige Gidsen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

De Engelachtige Gidsen

Jullie zijn Nu Gereed om Jullie Spirituele Tuin te Wieden van de Beperkende Geloven welke Jullie niet Langer meer Dienen
1 Augustus 2013 / Taryn Crimi
wildflowersVandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op het onderwerp van beperkende geloven. Deze boodschap zal op sommige manieren aansluiten bij onze meest recente boodschap, “Er is een tijd voor versnelling en een tijd voor integratie; beide zijn noodzakelijk voor jullie groei“. Velen van jullie beginnen de energieverschuiving wederom te voelen en jullie beginnen ermee door de periode van integratie heen te bewegen, alleen om nu tegemoet gekomen te worden door beperkende geloven die uitdagende ervaringen manifesteren die jullie schijnen te blokkeren voor het manifesteren van wat jullie verlangen. Wij zouden graag met jullie ons perspectief willen delen in de hoop dat het jullie mag helpen op een vreedzame manier door deze energie heen te navigeren.
Wij hebben vele keren eerder gezegd en het is het waard om te herhalen, je kunt niet veranderen wat je niet kent. Velen vinden het op dit moment nogal moeilijk om hun dromen en verlangens te manifesteren. Je voelt je alsof je de noodzakelijke zaden geplant hebt, echter je hebt de oogst van jouw gewassen niet binnengehaald. Wij zullen ons perspectief met jullie delen aangaande waarom dit zich voordoet.
Laat ons beginnen. De energie in deze tijd is ter ondersteuning van beweging, nochtans wordt het noodzakelijkerwijs niet ervaren als een voorwaart gaande beweging; in plaats daarvan zouden wij het eerder willen omschrijven als een verticale beweging. Laat ons dit uitleggen. Net zoals velen van jullie zich gevoeld hebben alsof je plotseling een “stenen muur” raakte en ongeacht hoe hard je het ook probeerde, je kon schijnbaar de motivatie of het vermogen niet vinden om voorwaarts te gaan richting jouw dromen, nu zijn jullie op een bepaalde manier voorbij de “stenen muur” gegaan, om slechts te ontdekken dat er hindernissen zijn die eerst opgeruimd moeten worden voordat je door kunt gaan met jouw reis. Wanneer wij naar “hindernissen” refereren, refereren wij naar beperkende geloven die velen vinden en welke hun pad blokkeren om wat zij het meest verlangen te manifesteren.
Besef dat je niet alleen bent, hoewel je de enige op jouw pad bent, er zijn velen naast jou aangezien dit is waar de energie op dit moment ter ondersteuning voor is. Wij haalden aan dat deze energie ter ondersteuning van een verticale beweging is, de reden zijnde is dat er vele onderbewuste ingewortelde geloven zijn die nu “omhoog’ naar het oppervlak verschuiven. De meeste van de geloven die momenteel aan het oppervlak komen zijn in feite diep-gezetelde onderbewuste geloven welke verborgen gebleven waren, in sommige gevallen voor niet slechts vele jaren, maar vele levensspannen. Wat jullie allemaal in het proces aan het doen zijn is waar wij naar zouden willen refereren als een “spiritueel onkruid wieden”.

Jullie hebben zeker onvermoeibaar gewerkt ten behoeve van het loslaten en opruimen van vele van de beperkende geloven welke jullie gedurende enige tijd nu bewust vasthielden, en dit heeft jullie toegestaan om jullie algehele trilling te verhogen. Nochtans, terwijl jullie je trilling verhoogden, moet alles dat niet langer met deze hogere frequentie resoneert, welke je nu handhaaft, naar het oppervlak komen waar jullie je bewust over hen kunnen worden. Als een resultaat, worden jullie tegemoet getreden met deze beperkende geloven welke jullie onderbewust vasthielden en jullie zien hen gemanifesteerd in jullie bewuste werkelijkheid.

Nu dat jullie uit de integratieperiode verschoven zijn en door de reflectie fase heen bewegen, zijn jullie nu gereed te beginnen om het “spirituele onkruid wieden”. Wij kunnen jullie verzekeren dat jullie veel beter gepositioneerd zijn om de doelen en dromen te bereiken waar jullie zorgvuldig de zaden voor geplant hebben gedurende vele maanden. Net zoals een boer geen zaad plant en een onmiddellijke oogst ziet op het moment dat hij het zaad in de grond stopt, hebben jullie ook tijd nodig om voor het zaad te zorgen welke je geplant hebt door het wieden van jouw energetische tuin. Niets nieuws kan groeien in een tuin welke stikvol met onkruid staat. Het onkruid moet verwijderd worden voordat je kunt verwachten om de overvloed van jouw oogst te zien. Alleen nadat veel liefde en aandacht gegeven is zal je de voordelen binnenhalen van jouw oogst. En zo is het met jullie allemaal. Dit is waarom wij zeggen dat dit de tijd is van het spirituele onkruid wieden.
Wij beseffen dat deze cyclus van versnelling, integratie, reflectie en onkruid wieden uitputtend kan zijn; echter, zoals wij vele malen eerder aangehaald hebben, is dit de eerste keer dat wezens gekozen hebben om “handmatig” alle beperkende geloven los te laten, één per keer zonder het doodsproces te gebruiken om te “resetten”. Dit is nooit eerder gedaan. Wezens “voor” jullie hadden eenvoudig gekozen om hun fysieke lichamen te verlaten toen zij alles geleerd hadden dat zij wilden van hun ervaring in een dichte werkelijkheid; zij verwijderden niet ieder beperkend geloof terwijl zij geïncarneerd waren!
Zoals alles in dit universum, is dit proces van versnelling, integratie, reflectie en onkruid wieden cyclisch. Jullie zullen spoedig in/naar de energie verschuiven welke weer de versnelling ondersteund, en jullie zullen je wederom voelen alsof jullie voorwaarts vooruitgang maken. Jullie zullen ongetwijfeld meer kennis en begrip vergaren en als een resultaat zullen jullie echter wederom de tijd nodig zijn om die kennis te integreren, te reflecteren over wat je graag zou willen veranderen, en eruit te wieden wat jou tegenhoudt van het ervaren van wat je verlangd om te manifesteren.
Jullie zijn nu gedurende jaren door dit proces heengegaan, en iedere keer, verbeteren jullie je vermogen om de energie toe te staan door jullie heen te stromen in plaats van weerstand te creëren. Wat jullie gewoonlijk weken nam zo niet maanden om op te ruimen, zijn jullie nu in staat veel sneller dan ooit tevoren te doen. En zo zullen jullie doorgaan. Een ieder van jullie is op diens eigen unieke punt op diens reis; sommigen zijn verder op het pad dan anderen, nochtans wat velen van jullie zo onderhand ook weten is dat het geen race is. Er is geen eindstreep; het is een onophoudelijke reis van zelf-realisatie. Wanneer jouw ziel er niet langer naar zoekt om te leren, houd je op te bestaan.
Deze geloven/overtuigingen worden als de lagen van een ui weg gepeld. Om alle schillen in één keer te verwijderen zou te dramatisch zijn; de gebeurtenissen die zich als een resultaat zouden manifesteren zouden vaak te uitdagend om allemaal in één keer te hanteren te zijn, dus in plaats daarvan, komen deze geloven in lagen naar boven. Dit is wat jullie in het proces van nu aan het doen zijn.
Hoewel het vaak gemakkelijker schijnt te zijn om de onderbewuste geloven te “negeren” en om hen verborgen te houden, is niets ooit echt verborgen. Voor jullie om jullie dromen, doelen en verlangens te volbrengen moeten jullie de geloven loslaten die jullie tegenhouden van het alles te manifesteren waar jullie echt tot toe in staat zijn. Deze fase zal voorbij gaan, en jullie zullen je wederom voelen alsof je met een schone lei terug op het spoor zit. Er is een eb en vloed jegens alle energie.
Welnu, wanneer deze beperkende geloven ervaringen in jullie werkelijkheid beginnen te manifesteren, weet dat het geen straf is, noch is het een achteruitgang. Eerder is het een kans om een geloof bloot te leggen die zeer vaak vastgehouden werd zonder enige bewuste kennis hiervan, nochtans heeft het jou tegengehouden van het manifesteren van wat je echt verlangd. Wanneer jij je eenmaal bewust bent van het geloof, kan je het bewust opnieuw bekijken, en bepalen wat voor een geloof beter bij jouw wezen zou passen en jou helpt om ervaringen te manifesteren die je verlangd.
Hoewel dit een doorgaand proces is, zouden velen van jullie ermee in willen stemmen dat jullie zeer zeker een gigantische hoeveelheid aan vooruitgang gemaakt hebben in het realiseren van jullie dromen in vele aspecten van jullie levens. Sommigen van jullie hebben het klaargespeeld om meer vreedzaamheid te verkrijgen, meer innerlijke vreugde, meer overvloed, meer succes, meer liefde; en er zit zeker meer aan te komen. Sta jezelf toe jouw succes en vooruitgang te erkennen die je gemaakt hebt in een zeer korte hoeveelheid aan tijd.
Een tuin wieden is net zo noodzakelijk met betrekking tot het oogsten van een overvloedig gewas, als dat het is om te planten, water te geven en zorg voor de zaden te dragen. Jullie hebben er zo hard aan gewerkt om tot aan dit punt te komen, probeer het zicht niet te verliezen van de enorme inspanning die jullie al verzet hebben. Jullie zaden staan op het punt om door de grond heen te breken en jullie zullen spoedig van de vruchten van jullie werk genieten. Om nu van jullie doelstellingen weg te lopen zou betekenen dat jullie alle inspanningen die jullie ingezet hebben voor niets gedaan hebben; zovelen hebben een vlijtig pad bereisd, om alleen maar terug te keren terwijl zij slechts enkele stappen verwijdert zijn van het bereiken van hun doelen.
Weet dat wij jullie hier “ophemelen” met iedere vezel van ons wezen, omdat wij de ontplooiing van jullie tuin kunnen zien die weldra zal manifesteren. Jullie hebben een hele schare aan wezens in de hogere rijken gereed, bereid en in staat om jullie te ondersteunen, wij juichen voor jullie; verlangend jullie aan te moedigen om een klein beetje dieper te graven en die innerlijke kracht te gebruiken die jullie ongetwijfeld hebben opgebouwd vanuit ontelbare ervaringen.
Wij sturen jullie voor altijd onze onvoorwaardelijke liefde en als je ooit het gevoel hebt dat je de noodzakelijke kracht niet kunt vinden om erdoorheen te komen, doe een beroep op ons en wij zullen je helpen om vanuit ons perspectief de wonderbaarlijke manifestaties te zien die op je wachten.
Wij hopen dat wij op de één of andere manier jullie gediend hebben.
In liefde en licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

De Engelachtige Gidsen

Er is een Tijd voor Versnelling en een Tijd voor Integratie; Beide zijn Noodzakelijk voor Jullie Groei
23 Juli 2013 / Taryn Crimi
sitting on beachVandaag zouden wij graag specifiek een zeer algemene ervaring willen adresseren welke onder velen van jullie in deze tijd heerst. Er zijn velen van jullie die zich momenteel specifiek “klem” voelen zitten, en wij zouden graag deze tijd willen nemen om verder uit te weiden over het waarom zovelen van jullie deze “schommeling” of neergang in energie, enthousiasme, of motivatie gevoeld hebben om in deze tijd voorwaarts te gaan.
Natuurlijk is dit niet op iedereen van toepassing; nochtans, diegenen van jullie die naar deze boodschap aangetrokken worden kunnen het bruikbaar vinden om een klein beetje inzicht te hebben aangaande de energetische redenen waarom dit zich bij zovelen van jullie voordoet.
Groei en vooruitgang doen zich typisch niet voor in een rechte voorwaartse beweging; eerder is het meer gewoon om de eb en vloed van de energie te ervaren om voor zowel de versnelling alsook de integratie toe te staan. Nochtans, verwachten veel mensen groei te ervaren als een voortdurende voorwaartse vooruitgang. Op sommige manieren zouden wij het daarmee eens willen zijn. Laat ons dit verder uitleggen. Want zien jullie, wij zien de integratie periode als net zo waardevol als de versnellingsperiode.
Deze afgelopen paar weken zijn een sterke integratieperiode geweest welke ondersteund werd door de energieën van deze maand. Maar toch voelen velen van jullie zich buiten zichzelf omdat jullie niet “voorwaarts bewegen”. Net zoals de golven van de oceaan niet voordurend op de kust beuken zonder de terugtrekking om wederom te resetten voor een volgende golf, ervaren jullie niet onophoudelijke groei in een voorwaartse beweging zonder een periode aan tijd voor reflectie, integratie en uitlijning.
Deze periode aan tijd, welke velen van jullie gevoeld hebben in de laatste paar weken, was essentieel jegens jullie algemene groei. Het heeft jullie toegestaan om je opnieuw in te stellen, en te reflecteren over alles dat je geleerd hebt voordat een volgende fase begint die jullie wederom voorwaarts stuwt. Door deze energie toe te staan om jou te helpen om alles te integreren dat je geleerd hebt in de afgelopen paar maanden, kun je met gemak uit deze fase vandaan verschuiven en wederom voorwaarts gaan. Hoewel meer vaak dan niet, neigen mensen ernaar om de staat van “zijn” te weerstaan; eerder voelen mensen zich veel meer comfortabel wanneer zij gemotiveerd zijn om iets te ‘doen’. Wat wij eenvoudigweg met jullie delen is dat beide evenredig belangrijk zijn. De ene is niet beter dan de andere; beide zijn op dezelfde wijze waardevol met betrekking tot jullie vooruitgang.
Sommigen van jullie hebben gevoelens ervaren, geloven, oordelen en omstandigheden waarvan jullie dachten dat je die allang opgeruimd en losgelaten had, om slechts ontmoedigd te worden wanneer je wederom gelijkaardige situaties en emoties vanuit jouw verleden gemanifesteerd zag. Weet alsjeblieft dat je niets “verkeerd” doet. Wanneer situaties zich manifesteren of je wordt geconfronteerd met omstandigheden vanuit jouw verleden, weet dan dat het een kans voor jou is om nu aan jezelf te laten zien hoe ver je gekomen bent, juist hoeveel je gegroeid bent door op een nieuwe manier te reageren dan dat je eens in het verleden gedaan zou hebben.
Je hebt deze omstandigheden naar je toe aangetrokken om je er niet aan te herinneren van wie je eens was, maar om jou gewoon te laten zien hoe ver je gekomen bent. Want zie je, deze ervaringen welke je als afgangen in jouw verleden beschouwde, zijn wat wij bekijken als staptegels. Je zou de onderste trede van een ladder niet vervloeken omdat het de onderste is, het diende een doel toen je het nodig had om erop te stappen naar het volgende niveau; en dat is precies wat jullie nu aan het doen zijn. Jullie zijn je aan het voorbereiden om jullie trilling wederom “omhoog te stappen”.
Met betrekking tot het waarlijk groeien en leren van jouw ervaringen zal je vaak ervaringen vanuit jouw ‘verleden’ creëren om je te helpen hen meester te worden. Je bent inderdaad een zeer ander persoon dan dat je slechts een korte tijd geleden was. Nochtans, het oordeel dat velen van jullie vasthouden over jullie verleden is wat ermee doorgaat het aan te trekken. Wanneer een ervaring zich manifesteert, probeer de mogelijkheid erin te zien om jezelf de kans toe te staan om gewoon te demonstreren hoeveel je gegroeid bent; om te zien hoezeer jouw antwoord en reactie op deze ervaringen nu verschillen, welke verschuldigd zijn aan jouw immense groei. Groei wordt vaak gemaakt in een eb en vloed beweging, niet in een recht vooruitgaande beweging.
Deze integratieperiode zal nog een klein poosje langer duren, sommigen van jullie zullen sneller dan anderen door deze fase heengaan. De hoeveelheid aan “tijd” welke iemand nodig is, is uniek voor een ieder van jullie. Het allerbelangrijkst, suggereren wij dat jullie jezelf toestaan om deze tijd voor jullie zelf te nemen. Luister naar jullie lichamen, als het hunkert naar wat rust, sta jezelf die rust dan toe. Het is normaal om ongeduldig te raken tijdens deze fasen, nochtans, hoe meer je de drang om te rusten, te integreren en te reflecteren weerstaat, hoe langer de fase zal duren.
Deze periode van integratie staat jullie de mogelijkheid toe om alles dat je geleerd hebt in gebruik te nemen. Als gevoelens van kwaadheid, frustratie, uitputting en verdriet naar het oppervlak komen, mag je het gevoel erkennen en ervoor kiezen om jouw focus, als je dat verlangt, een nieuwe richting te geven. Dit is een prachtige oefening; je biedt jezelf de kans aan om het handhaven van een hoge trilling te oefenen. Ongeacht van wat voor evenementen er zich rondom jou heen voordoen, je hebt altijd het vermogen om te kiezen hen waar te nemen in een positief licht. Jullie zullen zeer zeker allemaal uit deze periode van integratie vandaan verschuiven en wederom naar een periode van versnelling toegaan. Net zoals als je in- en uit moet ademen om jouw lichaam volledig van zuurstof te voorzien, zo ook moet je de “in en uit” stroming van energie toestaan om jouw groei toe te staan.
Probeer om jezelf niet te hekelen voor het nemen van enige tijd om te reflecteren, rusten en je opnieuw in te stellen. Dit is waar deze tijdsperiode voor is. Sta jezelf toe om te genieten in deze tijd door te ontspannen. Als je voelt dat deze energie specifiek uitdagend is, aarzel alsjeblieft niet om een beroep op ons te doen, aangezien wij opgetogen zullen zijn om jou te helpen de dichte energie die naar het oppervlak gekomen is te transmuteren in/naar een liefdevolle, vreedzame energie welke jouw wezen dient.
Wij hopen dat deze boodschap op de één of andere manier jullie van dienst was.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

“Liefde Kent Geen Grenzen”

Engel Gidsen

BlueUHeartUWithUWingsU1Vandaag willen wij je aandacht richten op het thema liefde. Dit is uiteraard een heel breed onderwerp;  maar wij zouden speciaal willen spreken over de grenzen die mensen vaak aan liefde stellen en als gevolg daarvan proberen controle te krijgen over iets wat niet te controleren is. Wij zouden graag onze zienswijze met jullie delen, in de hoop dat het die mensen kan helpen die op zoek zijn naar een andere visie dan je meestal tegenkomt in de 3e en 4e dimensie.

Vanuit ons standpunt gezien is liefde onbeperkt,  zij kent geen grenzen, zij kent geen kleur, geen ras, geen geloof, geen geslacht of soort. Liefde is wie wij allen zijn, liefde is waar wij allen van gemaakt zijn; echter hebben velen van jullie geleerd om te geloven dat liefde alleen gevoeld of ervaren kan worden binnen bepaalde omstandigheden of grenzen. Liefde, in haar zuiverste vorm, is niet afhankelijk van gebeurtenissen, omstandigheden of oordelen. Velen zeggen dat zij iemand anders onvoorwaardelijk liefhebben, enkel om te ontdekken dat wanneer zij te maken krijgen met ontrouw,  wantrouwen, angst, verlies of teleurstelling, die liefde verdwijnt. De liefde waar wij over spreken is onvoorwaardelijk; het is de liefde die vrij is van de oordelen die te maken hebben met de dualiteit. Dit alles maakt deel uit van de ervaring waar je uit vrije wil deel aan wilde hebben, ook al wist je dat je je waarheid in de hogere gebieden zou vergeten.

Dit hele grote thema liefde is voor velen in jullie wereld weer actueel geworden op dit moment, zodat je je overtuigingen aangaande liefde opnieuw kunt bekijken. Wat je niet weet kun je ook niet veranderen, en zo is het dat in jullie wereld je overtuigingen zich in het fysieke zullen manifesteren, zodat je kunt bepalen of dit iets is waar je aan wilt vasthouden of dat er een andere overtuiging is die beter past bij je verlangens van dit moment. Uiteraard zijn wij ons er van bewust dat er op dit moment veel mensen hele sterke overtuigingen hebben wat liefde betreft. Wij delen onze visie hier niet om iemands overtuigingen te veranderen; wij bieden alleen een ander gezichtspunt aan.

Want zie je, mensen verbinden vaak voorwaarden aan wat liefde kan zijn, en realiseren zich niet dat ware liefde onvoorwaardelijk is; men kan haar niet van je afnemen, noch kan zij door omstandigheden of situaties verdwijnen. Vanuit ons standpunt gezien kan onvoorwaardelijke liefde tussen wie dan ook ervaren worden, wij hebben geen “regels” omtrent wie liefde kan ervaren; een man en een vrouw, een man en een man, een vrouw en een vrouw, zij allen kunnen liefde delen. Waar liefde is, is mededogen voor de ander, ook al wordt die ander als anders gezien.

Velen vragen ons nieuwsgierig naar onze zienswijze over onderwerpen als huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, inter-raciale huwelijken en verschillende andere onderwerpen die met liefde te maken hebben. Dan glimlachen wij, want wij zijn altijd blij als wij onze zienswijze kunnen delen, ook al zijn velen verbaasd wanneer zij horen dat wij liefde eenvoudig als grenzeloos zien, de reden waarom wij deze boodschap de titel hebben gegeven “Liefde kent geen grenzen”. Wij adviseren je altijd om datgene wat weerklank in jou vindt te accepteren, en de rest te laten. Het zijn alleen de mensen die grenzen proberen te stellen aan met wie je je liefde mag delen en met wie niet. In de hogere gebieden wordt liefde vrijelijk gedeeld met allen, er worden geen grenzen gesteld aan liefde omdat liefde grenzeloos is.  Denk er ook aan dat wij niet naar de wereld kijken in termen van “juist” en “verkeerd” omdat wij alles alleen als ‘zijn’ ervaren. Echter, wat bij de één weerklank vindt hoeft nog geen weerklank te vinden bij een ander.

Vanuit ons gezichtspunt zien wij geen verschil tussen jullie. De reden daarvoor is dat wij nog steeds kunnen “zien” wie jullie werkelijk zijn, een goddelijk androgyn wezen, los van ras, geloof, godsdienst, geslacht of vooroordelen. Jullie dragen eenvoudig allemaal –uit vrije wil – een menselijk “pak”, waarmee jullie volledig de grote variëteit aan ervaringen kunnen omarmen en doorleven die jullie wereld te bieden heeft. Dus hoe zouden de “pakken” die jullie dragen kunnen bepalen of je liefde verdient of met wie je je liefde zou kunnen delen?  Jullie zielen zijn mannelijk noch vrouwelijk, zij zijn eerder beide, jullie zielen behoren niet toe aan één land in jullie wereld of aan een ander, noch hebben zij een bepaalde huidskleur of godsdienst. Bedenk ook dat wij alle levens zien als tegelijk plaatsvindend en derhalve zijn jullie in deze talloze levens beide, zowel man als vrouw. Jullie ziel is geslachtsloos.

Veel mensen kijken vaak naar oude teksten om leiding te ontvangen in hun dagelijks leven, zoals de Bijbel, de Koran, de Torah, en nog veel andere teksten. Wij hebben dit al eerder gezegd, maar wij voelen dat het belangrijk is om dit opnieuw te herhalen: jullie godsdiensten evolueren mee met jullie allemaal. Je kunt je afvragen hoe deze “doctrines” verouderd zouden kunnen zijn? Zijn zij niet gebaseerd op de Heilige Schriften van de Bijbel, de Koran, de Veda’s, en de Torah? Hoe kunnen de schriften verouderd zijn? Ons antwoord hierop is dat, ofschoon de woorden niet veranderd zijn, jullie begrip en interpretatie van dit materiaal nu veel ruimer is dan dat het ooit is geweest. De collectiviteit is nooit in een positie geweest waarop zij deze informatie kon interpreteren op de manier waarop zij oorspronkelijk was bedoeld. Wij zullen je dit eenvoudige voorbeeld geven om onze zienswijze te helpen verduidelijken. Als je een boek zou lezen over het wezen van je ziel en de wijsheid die zij bezit, en je zou dit boek voor het eerst lezen als je 25 jaar oud bent en dan opnieuw als je 50 jaar bent, denk je niet dat je dan een ander begrip zou hebben van de boodschap die in het boek ligt vervat, ook al is er niets aan de woorden veranderd?  Dit is uiteraard te wijten aan het feit dat je gegroeid, geëvolueerd en veranderd bent, en dat je geleerd hebt van de ervaringen die je niet kende of begreep toen je 25 was; en hetzelfde geldt voor het menselijk collectief wat betreft de oude teksten van de Bijbel, de Koran, de Veda’s , de Torah en verschillende andere ‘heilige geschriften’. Bedenk dat deze teksten duizenden jaren geleden vertolkt zijn door een volk dat een heel ander begrip had dan wat jullie nu hebben.

Sommigen zullen zich afvragen hoe je de grenzen die je aan liefde stelt kunt veranderen.  Vanuit ons perspectief kan dit natuurlijk in een oogwenk gebeuren, maar het meest waarschijnlijke is dat dit voor velen van jullie een stapsgewijs proces zal zijn. Overtuigingen kun je veranderen door intentie; wij hebben in eerdere boodschappen uitvoeriger gesproken over de manier waarop iemand een overtuiging kan veranderen. Voor jullie echter, om de onbegrensde visie op liefde te herwinnen die jullie allemaal in de hogere gebieden ervaren hebben, moet je het oordeel over een overtuiging loslaten. Velen houden vast aan overtuigingen die bepaald worden door onderliggende oordelen over “goed” of “fout”. Jullie hebben allemaal, doorheen jullie levens, overtuigingen veranderd. Denk eens aan de vele  overtuigingen die je had als kind, en die veranderden naarmate je ouder werd. Hoe heb je die overtuigingen veranderd? Naarmate ieder van jullie doorgaat met het loslaten van beperkende meningen, evolueer je onvermijdelijk weer naar de wezens met hogere trilling die jullie van nature altijd zijn geweest. De hogere trillingen kunnen de oordelen waar je in de dualiteit aan vasthoudt niet verdragen. Voel je je aangetrokken tot deze boodschap, dan kun je er zeker van zijn dat ook jij, stap voor stap, bezig bent terug naar de hogere trillingen van de hogere gebieden te verschuiven, te evolueren en te ascenderen.

Jullie zijn eenvoudigweg allemaal gehuld in een menselijk pak dat jullie goddelijkheid tijdelijk verbergt voor je eigen bewust gewaarzijn,  hoewel wij nog altijd ieder van jullie kunnen zien als de goddelijke lichtwezens die je bent. Iedereen verdient liefde, dus deel je liefde en ga door met het verspreiden van je licht, waar je ook bent.

Wij hopen dat deze boodschap je op een of andere manier heeft geholpen.

In liefde en licht, wij zijn je EngelenGidsen

Vertaling: Agnes Eeraerts

Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

Wees de verandering die je wilt zien
vertaald door: Tetsje op den Dries
be the change you want to seeVandaag willen we je aandacht focussen op de   aangeboren kracht die binnenin jullie allen is om alles dat om je heen is te   verplaatsen en te veranderen. Dit is een hoofdbrekend onderwerp voor de   meesten en het is onze bedoeling om met je te delen hoe dit concept werkt en   wat je kunt doen om de wereld om je heen te veranderen.
Velen verwachten in deze tijd met   smart de drastische veranderingen waar ze ongetwijfeld over hebben   gehoord. We vertellen je dat je wereld in feite al drastisch veranderd,   maar het geheim is; het is niet de wereld die veranderd, jij bent het die   evolueert. Er is een beroemde uitspraak op jullie wereld die we erg mogen   “wees de verandering die je wilt zien”. Deze uitspraak is meer correct dan de   meesten denken.
Terwijl jullie wereld veranderd, worden de zaken   die het meest uit balans zijn groter en groter, niet omdat je wereld afstevent   op een koers van chaos; deze waargenomen chaos is niet het begin van het   “einde” maar een nieuw begin.Het oude moet toegestaan worden weg te vallen   zodat je de wereld kunt creëren waarvan je droomt. Onthoud dat je niet kunt   veranderen wat je niet weet.
Velen voelen zich hulpeloos in deze tijd, terwijl   ze alles om zich heen zien afbrokkelen en vallen. Gebeurtenissen worden meer   extreem, maar weet dat dat niet is omdat je in een wereld leeft die   steeds erger wordt, maar omdat je gebeden hebt om te leven in een veel betere   wereld. Gebeurtenissen die angstaanjagend lijken, tragedies die steeds   frequenter lijken plaats te vinden zijn geen signaal dat je wereld in   gevaar is. Het staat toe dat dat wat tot nu toe verborgen was, nu open en   bloot te zien is. Wat wil je houden en wat wil je veranderen? Alles moet aan   de oppervlakte komen dat niet langer resoneert zodat je het kunt loslaten en   transmuteren in energie die in feite op één lijn staat met je “nieuwe” wezen.   Wanneer je verhoogt in vibratie zul je altijd dat tegenkomen aan overtuigingen   en praktijken die je tot nu toe eigen vond maar die niet resoneren met je   hogere vibratie. Het is allemaal deel van de natuurlijke eb en vloed van het   verhogen van je bewustzijn.
Om de wereld te veranderen, moet je beginnen met   jezelf. Alleen dan kun je de wereld beinvloeden in de richting die jij wilt   zien. Hoe kan dat, zul je je afvragen? We wilden eerst een aantal berichten   geven over parallelle realiteiten voordat we dit onderwerp konden bespreken.   De reden is dat dit de fundering is en het kader waarmee dit onderwerp   volledig begrepen en geintegreerd kan worden. Nu je weet dat er altijd een   onbeperkt aantal parallelle realiteiten zijn die zich allemaal gelijktijdig   uitspelen, nu kun je begrijpen hoe de gedachtes, overtuigingen en handelingen   die je kiest van direkte invloed zijn op de realiteit waarmee je het meest   sterk resoneert. Het resultaat is, dat je “altijd” de werkelijkheid waarneemt   waarmee je het meest resoneert.
Zie je, dat als je begint je zienswijze te   veranderen door beperkende overtuigingen die je niet langer dienen, los   te laten, dan begin je te bewegen naar realiteiten die een hogere vibratie   hebben en daarom de ervaringen reflecteren die in overeenstemming zijn met die   nieuwe overtuigingen. Diegenen die zich aangetrokken voelen tot dit bericht   hebben feitelijk al de realiteit gemanifesteerd die jullie nu omringt. Je hebt   al een wereld naar je toe getrokken die snel evolueert en die je innerlijke   overtuigingen en vooruitgang reflecteert in je uiterlijke realiteit. Niet   omdat je controle hebt over een ander maar meer omdat je niet langer resoneert   met een stagnerende wereld. Weet dat er vele parallele realiteiten zijn waarin   de wereld niet zo snel veranderd. Maar toch ben je je daar niet bewust van   want zo’n realiteit is niet afgestemd op je vibratie. Als het voelt alsof de   wereld in een rap tempo aan het veranderen is, weet dan dat het eigenlijk niet   de wereld is die veranderd, maar je bent het zelf. Ga door om de wereld te   creëren waarin je wilt leven door de persoon te zijn waarvan je het meest wilt   dat die je wereld reflecteert. “Wees de verandering die je wilt   zien”.
We hopen dat deze boodschap op de één of andere   manier jullie van dienst was.
In liefde en licht, wij zijn jullie Engelachtige   Gidsen
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com
Vrije wil tegenover lotsbestemming. Is het het één of het ander of kun je beide hebben?
the-fork-in-the-road_0Vandaag willen we de aandacht vestigen op het onderwerp vrije wil. We begrijpen dat dit heel verwarrend kan zijn dus willen we nu ons perspectief delen over hoe je nu je vrije wil kunt gebruiken in jullie wereld en wat je hebt gekozen voodat je incarneerde. Probeer alsjeblieft je aandacht erbij te houden want dit onderwerp is nogal uitgebreid en we willen nu graag proberen zo veel mogelijk te verduidelijken als we kunnen. We zullen dit verder uitbouwen in andere berichten zodat je tijd hebt om de informatie in dit bericht te integreren.
Laten we eerst beginnen uit te leggen waar je hoger zelf verantwoordelijk voor is te kiezen voordat je incarneerde in deze fysieke realiteit. Je zou deze beslissingen “van te voren vastgesteld” kunnen noemen. Realiseer je dat je vrije wil hebt toen deze beslissingen werden gemaakt.
Wanneer een ziel het leven kiest waarin zij gaat incarneren, dan wordt er veel tijd besteed aan het vaststellen van de lessen en de uitdagingen die het beste het hoogste goed van allen zal dienen. Een ziel kiest de ouders die het zal hebben, en dus de familie waarin zij incarneerd. Misschien lijkt je die keuze ongepast als je eenmaal in je incarnatie bent maar alle zielen kiezen hun familie gebaseerd op de lessen en ervaringen die ze ingeprent willen hebben op jonge leeftijd. Dit biedt ze de zekerheid dat je een bepaald perspectief zal hebben dat het resultaat is van de familie en overtuigingen waarin je opgroeid. Zielen kiezen ook de locatie en de regio van incarneren. net als de tijdsperiode waarin ze incarneren. Zielen kiezen ook hoofdlessen die ze willen onderzoeken en de ingewortelde onbewuste overtuigingen waarmee ze willen incarneren. Dit is voorbestemd voordat je incarneerd.
Nu laten we uitleggen hoe vrije wil gebruikt kan worden in deze realiteit. Zoals we net uitlegden, is de familie en de regio waarin je geboren wordt, uitgekozen. Maar wat je verder met je leven doet, is geheel aan jou. Hoewel er lessen zijn die een ziel verder zou willen onderzoeken betekend dit niet dat alle ervaring al is voorbestemd. Algemene lessen waar een ziel geinteresseert in is kunnen zijn het onderzoeken van zelf-liefde, vertrouwen of oordelen om er een paar te noemen. er is een enorme hoeveelheid flexibiliteit in iedere incarnatie en het staat je vrij om elke beslissing te nemen die je wilt, gebaseerd op wat je wil ervaren en creëren. De ervaringen die je hebt in je leven zijn niet van te voren vastgesteld.
Velen vinden het concept tijd iets dat hun begrip van vrije wil verder bemoeilijkt. We begrijpen dat dit heel moeilijk kan zijn om volledig te begrijpen omdat je hebt afgesproken tijd te zien als lineair, waarin je alleen vooruit kunt gaan. En de uitleg die we vaak geven wanneer we onze kijk op tijd geven is dat wij tijd zien als een markeerpunt, zoals de pagina nummers in een boek. We gebruiken tijd simpelweg om een ervaring te localiseren waar we onze focus op willen richten, net zoals jullie pagina nummers gebruiken om de pagina te vinden waar je je aandacht op wil richten. Het staat je vrij om vooruit of achteruit te bladeren zoveel als je wilt, net zoals wij door tijd “bladeren”  zo vaak als we willen. Tijd is voor ons een cirkel, niet een lineaire lijn, en dus is er geen begin of einde. Maar, dan wordt er vaak de aanname gedaan dat, omdat alles gelijktijdig is, “ik vast al al mijn beslissingen heb gemaakt” maar dat is niet zo.
Wij kunnen je niet zeggen welke beslissing je maakt over een uur, een dag, een week, een maand of jaren na nu want dat weten we niet. We kunnen je alleen vertellen welke de meest waarschijnlijke realiteit zal zijn die je gaat creëren en naar je toetrekt gebaseerd op de vibraties die je op dit moment uitzend. Maar, je kunt je gedachten, besluiten en vibraties in een oogwenk veranderen. Het besluit dat je op dit moment maakt stelt vast welke ervaring je “gaat” manifesteren.
Omdat er een onbeperkt aantal parallelle realiteiten zijn, spelen zich alle besluiten uit die je maakt in ieder moment van je leven. We kunnen ze allemaal zien in de hogere dimensies, maar de schoonheid van de 3e en 4e dimensie is dat jij maar één realiteit per keer kunt zien. Doordat je niet kunt zien hoe elke beslissing die je maakt zich uitspeelt, ben je vrij om je wereld met verwondering en verbazing te beleven niet wetende wat er zal gaan gebeuren. Dit is een heel andere ervaring dan wat de hogere dimensies te bieden hebben.
Weet dat je de mogelijkheid hebt om wat je wilt ervaren aan te trekken op elk gewenst moment. Je ziel heeft alleen maar een blauwdruk gemaakt voor de algemene lessen waarvan je wilde leren. Hoe je die lessen ervaart is geheel aan jou. Je hebt ervoor gekozen om bepaalde lessen meester te worden, maar je hebt de mogelijkheid ze heel snel te leren of ze helemaal niet te leren in dit leven. Ook hoe je die lessen ervaart en de realiteit die je de mogelijkheid geeft ze te ervaren is geheel aan jou, afhankelijk van de keuzes die je maakt en de overtuiging die je hebt.
Je kunt een onbeperkt aantal mogelijkheden naar je toe trekken op elk gewenst moment. Dit is waarom we vaak zeggen dat we de toekomst niet kunnen voorspellen, we kunnen alleen delen met je wat wij zien als de meest waarschijnlijke manifestatie die je zal kiezen te creëren op dit exacte moment. Maar als je een geheel andere ervaring kiest of je vibratie drastisch veranderd dan zul je natuurlijk de realiteit die je ervaart, veranderen.
Velen hebben gevraagd, Wat nu als ik niet langer wil leren meester te zijn over gebrek, oordeel of liefde bijvoorbeeld. Hoe kan ik dat dan veranderen met mijn vrije wil? Hierop antwoorden we; als je geen lessen meer wilt ervaren in gebrek, dan moet je ook bereid zijn om alle beperkende overtuigingen die je hebt met betrekking tot gebrek, los te laten en te vervangen om deze lessen niet meer naar je toe te trekken en dus te ervaren.
Zie je, hoewel dat wat je wilt leren, voorbestemd is, hoe je het leert en hoe je kiest iedere ervaring te zien is geheel aan jou. We zouden de algemene lessen die je wilde onderzoeken kunnen vergelijken met een algemeen onderwerp dat steeds terugkeert in je leven maar er zijn geen voorbestemde ervaringen hoe die lessen te leren. Begrijp je?
Velen vragen zich af of de persoon waarmee ze trouwen of de kinderen die ze zullen krijgen, voorbestemd zijn. Hierop antwoorden we dat hoewel je de vrije wil hebt om te beslissen of je kinderen wilt, hoeveel kinderen, of je wilt trouwen en zo ja, met wie, heb je al met verschillende zielen afspraken gemaakt om die rollen met jou te spelen. Je wordt niet gedwongen om met die ene te trouwen, kinderen te hebben, of vrienden te zijn. In feite zijn er meestal nogal wat zielen die bereid zijn om mee te werken in die relaties met jou als je dat zou willen en je ervaringen en besluiten leiden je naar elkaar. Er is alleen voorbestemming dat ieder ziel wil meewerken als iedere ziel dat kiest als ze geincarneerd zijn.
Al het andere wordt pas beslist door de keuzes die je maakt als je in het lichaam bent. Of je ervoor kiest om een relatie op te bouwen is geheel aan jou als je geincarneerd bent. Je bent vrij te kiezen of je kinderen wilt of niet, of je wilt trouwen of niet, of je in deze incarnatie wilt blijven of niet, of je in een nieuwe locatie wilt wonen, een nieuw beroep, nieuwe vrienden wilt kiezen enzovoorts. Deze beslissingen zijn niet “in steen gegraveerd”. Daarom zeggen we dat vrije wil je grootste verworvenheid is in deze realitiet. Je bent altijd vrij om een nieuwe keuze te maken, een nieuwe start, en een nieuwe ervaring te kiezen. Wat je daarin beperkt zijn je overtuigingen. Wat je geloofd, zul je ook waarnemen. Jullie zijn allemaal schepper wezens, en dat resulteert in dat je vrij bent te scheppen wat je maar kiest.
Iedere ziel weet dat er een onbeperkt aantal keuzes en ervaringen zijn die de mogelijkheid hebben zich uit te spelen. Welke ervaringen je kiest, zijn niet vastgelegd totdat je ze kiest. Nu zoals we al vaker hebben gezegd, je hebt de mogelijkheid iedere ervaring te kiezen die je wilt, de enige belemmering is je eigen overtuiging.De enige keuzes die zijn “voorbestemd” zijn je geboorte familie, de geboorteplaats en de algemene lessen waarop je ziel zich wilde focussen. Dat zijn de enige zaken die niet door jouw bewuste vrije wil veranderd kunnen worden deze keer. Let op dat we spreken over “bewuste” vrije wil. Door bewust te proberen je lessen waarop je je wilde focussen, te veranderen, ben je bewust bezig een afspraak te ontlopen die je niet volledig kunt overzien. Je onbewuste en de lessen waarop je je aandacht wilde vestigen, kunnen niet veranderd worden door bewuste intentie. Waarom? Je kunt niet veranderen wat je niet weet. Hier te komen en niets te leren zou je niet dienen. Maar, en dit is één van de meest belangrijke punten die we willen zeggen in deze boodschap, alleen omdat je ziel iets wilde leren hoeft niet te betekenen dat je je ervaring hier niet kunt genieten. Je bent vrij om te ervaren wat je wilt en je bent vrij om je geluk te volgen. Je bent vrij om je te omringen met alles wat je vredevol vindt, liefdevol, te genieten, opwindend en ieder ander gevoel dat je wilt hebben. Hoe je je realiteit ervaart, is geheel jouw vrije wil, onthoud dat alles eigenlijk neutraal is, het is de waarnemer die de taak heeft een waarde te geven aan elke ervaring.
De overtuigingen die je hebt, zijn alles dat staat tussen jou en wat je wilt creëren. Je hebt altijd de vrije keus te geloven wat je wilt. Ale een overtuiging je niet dient, laat dat dan los en kies een nieuwe overtuiging. Jij bent de maker en ontwerper van je realiteit. Jij bepaald wat je wilt ervaren, niemand anders. Jij hebt de sleutels, en niemand anders kan de deur openen dan jij. Je trekt alleen dat naar je toe, wat je geloofd en verwacht te ontvangen, iets wensen doet je geen goed. Wat wil je creëren?
We hopen dat deze boodschap je op één of andere manier heeft geholpen en wat helderheid en vrede heeft gebracht aan hen die hier het meest behoefte aan hebben.
In liefde en licht, wij zijn je Engel Gidsen.
Déjà vu
200429182-001Vandaag willen we je aandacht richten op wat meestal genoemd wordt een déjà vu. Velen zouden dit beschrijven als dat je het gevoel hebt dat je precies hetzelfde al eerder hebt ervaren of gezien. We zijn al eerder gevraagd over dit onderwerp te spreken maar we vonden dat het beter was dat we eerst onze visie op parallelle realiteiten en de waarheid over tijd gaven voordat we de uitleg geven over dit “fenomeen”.
Heel simpel gezegd, déjà vu is het bewuste gewaarzijn van je verschuiving van de ene parallelle realiteit in de andere. Hoewel je regelmatig heen en weer schuift tussen vele parallele realiteiten afhankelijk van de keuzes die je maakt en de vibratie die je kiest om mee te resoneren, zal je bewuste denken deze verschuiving niet opmerken. Maar, zo af en toe is er een “overlapping” bij gebrek aan een beter woord, die wel bewust wordt waargenomen, en dat wordt dan een déjà vu genoemd.
Laat ons je een analogie geven zodat je onze uitleg beter begrijpt. Stel je voor dat ieder moment van je leven een foto is, een stilstaand beeld. Ieder stilstaand beeld is aanééngeregen door de keuzes die je maakt en de richting van je focus en intenties en die hebben weer direkt invloed op je vibratie. Stel je nu voor dat die “stilstaande beelden” aanééngeregen zijn en zo een film vormen. Dit is behoorlijk gelijk aan hoe jullie films worden gemaakt. Ieder stilstaand beeld wordt in snel tempo gezien en geeft zo de illusie van beweging. Op ieder gewenst moment zijn er natuurlijk een onbeperkte hoeveelheid aan parallele realiteiten die een verschillende keuze of verschillende beelden bieden voor jou om uit te kiezen. Met dit beeld is het iets makkelijker voor het denkvermogen te begrijpen hoe vaak je wel niet verschuift van één parallele realiteit naar een andere. Maar, als je een Déjà vu ervaart, dan is het alsof je één stilstaand beeld twee keer ervaart. Hoe? Waarom? Laat ons dit verder uitleggen.
Het andere belangrijke deel is “tijd” of eigenlijk jouw beleving van lineaire tijd. Nogmaals, we hebben dat al veel vaker gezegd, “tijd” is een deel van de illusie. Je ervaart tijd die verloopt op een lineaire manier en dat helpt om de illusie van je fysieke realiteit te verstevigen. Zoals we al in eerdere berichten hebben uitgelegd, ervaren wij tijd als flexibel. Wij gebruiken tijd als een markering die ons helpt om de ervaring te vinden waarop we willen focussen, zoals de paginanummers in een boek je helpen om die passage te vinden die je wilt ervaren. We ervaren alles ook als zijnde in het “nu moment” en alle ervaringen gebeuren gelijktijdig. Wij begrijpen dat dit moeilijk kan zijn voor de menselijke gedachtegang om te bevatten want die is getraind en gemaakt om te functioneren binnen de illusie van lineaire tijd.
Als je verschuift van één realiteit naar een andere dan ziet je gedachtegang dit als één solide lijn; een vloeibare, soepele opéénstapeling van het ene ding na het andere. De menselijke gedachtegang filtert alle andere realiteiten uit om het je mogelijk te maken deze unieke ervaring van slechts één tijdlijn te hebben, slechts één realiteit in je bewuste gewaarwording. Onthoud dat je je in de hogere sferen geheel bewust bent van alle realiteiten en dat je kunt zien hoe alle beslissingen zullen verlopen. De unieke mogelijkheid waar jullie allen deel van uit maken geeft je de mogelijkheid om een geheel andere ervaring te hebben. Maar, soms zal je bewuste gewaarwording de verschuiving tussen parallele realiteiten waarnemen. Omdat de bewuste gewaarwording geen enkele manier heeft om deze informatie te verwerken met de logica die het gebruikt om informatie te filteren, zal deze gewaarwording ervaren worden als een precies gelijk zijn aan een andere ervaring die je al eerder hebt gehad. Maar eigenlijk is het een spiegelbeeld van een ervaring die je in feite al hebt ervaren in de andere realiteit waarvandaan je verschoof.
Meestal als je een déjà vu ervaart, kun je je niet de precieze “tijd” herinneren of het moment waarop je deze exacte ervaring eerder hebt gehad, alles dat je weet is dat je diezelfde ervaring al eerder hebt gehad. Het lijkt dat ieder minutieus detail, zelfs het gevoel dat je erbij had, wordt herhaald. De reden daarvoor is, dat je niet echt een “gelijkwaardige” ervaring had aan die die je nu hebt; feitelijk heb je nu bewust twee keer precies dezelfde ervaring waargenomen! De eerste was toen je verschoof uit de “ene” realiteit, en de tweede was toen je schoof in de parallele realiteit. Je bewuste gewaarwording filtert meestal deze duplikaten uit, en laat je dan zonder een bewuste herinnering van deze ervaring achter; maar soms ben je in staat deze gelijkheid waar te nemen en dat maakt dat velen zich in verbazing “op hun hoofd krabben”.
Dus de volgende keer dat je een déjà vu ervaart kun je het als heel bijzonder ervaren wetende dat je zojuist een verschuiving van de ene in de andere realiteit hebt waargenomen.
We hopen dat dit bericht je op één of andere manieer heeft gediend.
In liefde en licht, wij zijn je Engel Gidsen.
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s